Edumall Preloader

Elektron kitabxana

Elektron kitabxana

2A

ANALİTİK KİMYA

Sərlövhə: ANALİTİK KİMYA Müəllifin adı: Ü.M.Həsənova, S.S.Həsənova, N.A.Quliyeva
Nəşr: Bakı-2018
1A

ANALİTİK KİMYA

Sərlövhə: ANALİTİK KİMYA
Müəllif: Ə.A.Əlbəndov
Nəşr: Elm - 2008
3A

ANALİTİK KİMYA, PRAKTİKİ MƏĞƏLƏLƏR

Sərlövhə: ANALITIK KIMYA, PRAKTIKI MƏĞƏLƏLƏR.
Müəllif: E.M.Mövsümov, L.H.Quliyeva, V.N.Məmmədov, S.A.Əmirov, T.Q.Kərimova, Ü.M.HəsəsnovaL.N.Səfərova
Nəşr yeri: Gəncə - 2014
4A

ANATOMİYA, FİZİOLOGİYA, PATOLOGİYA

Sərlövhə: ANATOMIYA, FIZIOLOGIYA, PATOLOGIYA.
Müəllif: R.Q.Eyvazov, M.C.Hacıyeva
Nəşr yeri: Bakı - 2004


5A

AZƏRBAYCANIN ÖLKƏ PATOLOGİYASINDA PARAZİTAR XƏSTƏLİKLƏR

Sərlövhə: AZƏRBAYCANIN ÖLKƏ PATOLOGİYASINDA PARAZİTAR XƏSTƏLİKLƏR
Müəllif: İ.H.Nəcəfov
Nəşr yeri: Bakı - 2014
6B

BURUN, QULAQ VƏ BOĞAZ XƏSTƏLİKLƏRİ

Sərlövhə: BURUN, QULAQ VƏ BOĞAZ XƏSTƏLİKLƏRİ
Müəllif: A.T.Luxaçov
Nəşr yeri: Maarif - 1966


7B

CƏRRAHİYYƏ

Sərlövhə: CƏRRAHİYYƏ
Müəllif: H.A.Sultanov, Q.H.Əliyev, Z.Z.Məmmədli
Nəşr yeri: Bakı - 19978D

DAXILI XƏSTƏLİKLƏR

Sərlövhə: DAXILI XƏSTƏLİKLƏR
Müəllif: R.M.Məmmədhəsənovun redaktəsi ilə
Nəşr yeri: Bakı, Qismət - 20089D

DERMATOLOGİYA

Sərlövhə: DERMATOLOGİYA
Müəllif: Z.H.Fərəcov
Nəşr yeri: Bakı - 201410D

DƏRMAN FORMALARININ TEXNOLOGIYASI

Sərlövhə: DƏRMAN FORMALARININ TEXNOLOGIYASI
Müəllif: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev
Nəşr yeri: Bakı - 1989
7B

CƏRRAHİYYƏ

Sərlövhə: CƏRRAHİYYƏ
Müəllif: H.A.Sultanov, Q.H.Əliyev, Z.Z.Məmmədli
Nəşr yeri: Bakı - 1997


11D

DAXILI XƏSTƏLİKLƏR

Sərlövhə: DIŞ VƏ AĞIZ BOŞLUĞU XƏSTƏLIKLƏRI.
Müəllif: K.L.Aslanov, D.Ə.Məmmədəliyeva, A.Ə.Əliyeva
Nəşr yeri: Bakı - 2012
13E

EPIDEMIOLOGİYA

Sərlövhə: EPIDEMIOLOGİYA
Müəllif: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva
Nəşr yeri: Bakı - 2011
14E

ƏCZAÇILIQ İŞININ TƏŞKİLİ

Sərlövhə: ƏCZAÇILIQ İŞININ TƏŞKİLİ
Müəllif: A.İ.Rüstəmov
Nəşr yeri: BMaarif - 1992
15E

ƏCZAÇILIQ KİMYASI (I HİSSƏ)

Sərlövhə: ƏCZAÇILIQ KİMYASI (I HİSSƏ) Müəllif: H.Əliyev
Nəşr yeri: Bakı - 1979
16E

ƏCZAÇILIQ KİMYASI (II HİSSƏ)

Sərlövhə: ƏCZAÇILIQ KİMYASI (II HİSSƏ)
Müəllif: H.Əliyev
Nəşr yeri: Maarif Nəşriyyatı - 1982
17E

ƏCZAÇILIQ TEXNOLOGİYASI ÜZRƏ TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏLƏRİ

Sərlövhə: ƏCZAÇILIQ TEXNOLOGİYASI ÜZRƏ TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏLƏRİ
Müəllif: F.Ə.Təhməzov, K.Y.Əliyeva
Nəşr yeri: Bakı - 2005
19F

FARMAKOLOGİYA

Sərlövhə: FARMAKOLOGİYA
Müəllif: E.Ağayev, İ.Rəhimov
Nəşr yeri: Bakı - 2005


20F

FARMOKOQNOZİYA

Sərlövhə: FARMOKOQNOZİYA
Müəllif: İ.A.Dəmirov, Ə.B.Manafov, H.A.İslamova
Nəşr yeri: Bakı - 1984
21F

FƏLSƏFƏNİN ƏSASLARI

Sərlövhə: FƏLSƏFƏNİN ƏSASLARI
Müəllif: M. Fərhadoğlu
Nəşr yeri: Bakı - 2012
22F

FÖVQƏLADƏ HALLARDA HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ

Sərlövhə: FÖVQƏLADƏ HALLARDA HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ

Müəllif: H.O.Ocaqov
Nəşr yeri: Bakı - 2010
qinekoloqiya

GİNEKOLOGİYA

Sərlövhə: GİNEKOLOGİYA
Müəllif: Z.C.Ələsgərova ; İ.S.Qədirova ; İ.İ.Mustafayeva
Nəşr yeri: Elm və təhsil - 2017


24G (1)

GÖZ XƏSTƏLİKLƏRİ

Sərlövhə: GÖZ XƏSTƏLİKLƏRİ
Müəllif: M.M.Zolotaryova
Nəşr yeri: Maarif - 196626X

XÜSUSİ FİZİOTERAPİYA

Sərlövhə: XÜSUSİ FİZİOTERAPİYA
Müəllif: Ə.Hüseynov
Nəşr yeri: Maarif Nəşriyyatı - 196927X

XÜSUSİ HİSTOLOGİYA

Sərlövhə: XÜSUSİ HİSTOLOGİYA
Müəllif: Dərs vəsaiti, III yenidən işlənmiş nəşr
Nəşr yeri: Bakı - 2015
28I

İNGİLİS DILİ

Sərlövhə: İNGİLİS DILİ
Müəllif: Tədris Metodik Vəsait
Nəşr yeri: Bakı - 2004

29I

GÖZ XƏSTƏLİKLƏRİ

Sərlövhə: İNSANIN ANATOMİYASI VƏ FİZİOLOGİYASI.
Müəllif: RŞ.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski
Nəşr yeri: Çaşıoğlu - 2001
30I

İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏR

Sərlövhə: İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏR
Müəllif: C.P.İsayev
Nəşr yeri: Bakı - 2009

31I

İDMAN VƏ MÜTƏHƏRRİK OYUNLAR

Sərlövhə: İDMAN VƏ MÜTƏHƏRRİK OYUNLAR
Müəllif: T.T.Abbasov
Nəşr yeri: Bakı - 1987
33K

KİMYA PRAKTİKUMU

Sərlövhə: KİMYA PRAKTİKUMU
Müəllif: Ə.Əliyev
Nəşr yeri: Nurlan - 2008


34K

KLİNİKİ DİAQNOSTİK LABORATOR MÜAYİNƏ ÜSULLARI

Sərlövhə: KLİNİKİ DİAQNOSTİK LABORATOR MÜAYİNƏ ÜSULLARI
Müəllif: Z.F.Rəsulova, G.Ə.Cəfərova
Nəşr yeri: Bakı - 2009
38L

LATIN DİLİ

Sərlövhə: LATIN DİLİ
Tədris Metodik Vəsait
Nəşr yeri: Bakı - 2003


37L

LATIN DILI VƏ TIBB TERMINLƏRININ ƏSASLARI

Sərlövhə: LATIN DILI VƏ TIBB TERMINLƏRININ ƏSASLARI
Ş.Ş.İbrahimov, M.İ.Məmmədəliyev
Nəşr yeri: Bakı - 2002
39M

MAMALIQ (DƏRS VƏSAITI)

Sərlövhə: MAMALIQ (DƏRS VƏSAITI)
Müəllif: Z.C.Ələsgərova, S.N.Məmmədova, İ.İ.Mustafayeva, İ.S.Qədirova
Nəşr yeri: Bakı - 2016

40M

MÜASIR İNFORMATIKA

Sərlövhə: MÜASIR İNFORMATIKA
Prestij-S Tədris Mərkəzi, S.Musayev
Nəşr yeri: Bakı - 2016


41M

MÜLKI MÜDAFIƏ TIBBI XIDMƏTININ TƏŞKILI

Sərlövhə: MÜLKI MÜDAFIƏ TIBBI XIDMƏTININ TƏŞKILI
Müəllif: A.Musayev
Nəşr yeri: Bakı - 2008
42N

NEANTOLOGIYA

Sərlövhə: NEANTOLOGIYA
Müəllif: N.Ə.Tağıyev
Nəşr yeri: Çaşıoğlu - 2008

43N

NEVROLOGIYA

Sərlövhə: NEVROLOGIYA
Müəllif: R.K.Şirəliyeva
Nəşr yeri: Bakı - 2007

44O

ORTOPEDIK STOMATOLOGIYA

Sərlövhə: ORTOPEDIK STOMATOLOGIYA
Müəllif: Z.İ.Qarayev
Nəşr yeri: Bakı - 2008

45P

PSIXIATRIYA

Sərlövhə: PSIXIATRIYA.
Müəllif: X.Həsənov
Nəşr yeri: Bakı - 1967

46R

REANIMATOLOGIYANIN ƏSASLARI

Sərlövhə: REANIMATOLOGIYANIN ƏSASLARI
Müəllif:
Nəşr yeri:


47T

TIBBI PSIXOLOGIYA VƏ PSIXOTERAPIYA

Sərlövhə: TIBBI PSIXOLOGIYA VƏ PSIXOTERAPIYA
Müəllif: N.V.İsmayılov, F.N.İsmayılov
Nəşr yeri: Bakı - 2002
48T

TERAPEVTIK STOMATOLOGIYA

Sərlövhə: TERAPEVTIK STOMATOLOGIYA
Müəllif: V.M.Həsənov
Nəşr yeri: Bakı - 2010


49T

TIBB BACISININ MƏLUMAT KITABI

Sərlövhə: TIBB BACISININ MƏLUMAT KITABI
Tərcümə edəni: Ə.Q.Cəfərov
Nəşr yeri: Çıraq - 2008


50T

TIBBI BILIKLƏRIN ƏSASLARI

Sərlövhə: TIBBI BILIKLƏRIN ƏSASLARI
Müəllif: S.C.Əliyev, H.M.Hacıyeva, N.C.Mikayılzadə
Nəşr yeri: Bakı - 2004

51T

TİBB BACISININ İŞİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

Sərlövhə: TİBB BACISININ İŞİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
Müəllif: K.Süleymanov
Nəşr yeri: Elm və təhsil - 2014
25G

TIBBI GENETIKA

Sərlövhə: TIBBI GENETIKA
Müəllif: R.Rüstəmov
Nəşr yeri: Bakı - 2013


TIBB BACISININ ÜMUMCƏRRAHI VƏRDIŞLƏRI

TIBB BACISININ ÜMUMCƏRRAHI VƏRDIŞLƏRI

Sərlövhə: TIBB BACISININ ÜMUMCƏRRAHI VƏRDIŞLƏRI
Müəllif: İ.Q.Əmənullayev
Nəşr yeri: Bakı - 2016
UŞAQ ANATOMIYASI, FIZIOLOGIYASI VƏ GENETIKASI

UŞAQ ANATOMIYASI, FIZIOLOGIYASI VƏ GENETIKASI

Sərlövhə: UŞAQ ANATOMIYASI, FIZIOLOGIYASI VƏ GENETIKASI
Müəllif: N.R.Zeyniyev, A.H.Axundov, N.H.Sultanova, E.Ə.Yolçuyeva, T.Ə.Tağıyeva (II nəşr)
Nəşr yeri: Bakı - 2014
UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİ

UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİ

Sərlövhə: UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİ
Müəllif: A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva, L.İ.Allahverdiyeva, E.S.Səfərəliyeva, M.K.Kərimova, A.F.Çernik-Bülənd, G.Ə.Əhmədov
Nəşr yeri: Bakı - 2011

UŞAQLARDA İNFEKSION XƏSTƏLIKLƏR

UŞAQLARDA İNFEKSION XƏSTƏLIKLƏR

Sərlövhə: UŞAQLARDA İNFEKSION XƏSTƏLIKLƏR
Müəllif: V.Əsgərov, V.Uçaykin
Nəşr yeri: Bakı - 2009


ÜMUMI FIZIOTERAPIYA

ÜMUMI FIZIOTERAPIYA

Sərlövhə: ÜMUMI FIZIOTERAPIYA
Müəllif: J.İ.Pasınkov
Nəşr yeri: Bakı – 1980
ÜMUMI FIZIOTERAPIYA

ÜMUMI FIZIOTERAPIYA

Sərlövhə: ÜMUMI FIZIOTERAPIYA
Müəllif: Ə.V.Musayev, P.S.Mehdiyev
Nəşr yeri: Bakı - 2010
12D

DIŞ TEXNİKLİYİ MATERİALŞÜNASLIĞI

Sərlövhə: DIŞ TEXNİKLİYİ MATERİALŞÜNASLIĞI
Müəllif: V.Cəfərova, D.Məmmədəliyeva
Nəşr yeri: Bakı - 2017
ƏZİZ ƏLİYEV 120

ƏZİZ ƏLİYEV 120

Sərlövhə: ƏZİZ ƏLİYEV 120


YANAR QƏLB

YANAR QƏLB

Sərlövhə: YANAR QƏLB
Müəllif: R. Bahar sonam
Nəşr yeri: Bakı - 2016
“HÜQUQUN ƏSASLARİ” FƏNNİNDƏN MÜHAZİRƏ MÖVZULARI

“HÜQUQUN ƏSASLARİ” FƏNNİNDƏN MÜHAZİRƏ MÖVZULARI

Sərlövhə: “HÜQUQUN ƏSASLARİ” FƏNNİNDƏN MÜHAZİRƏ MÖVZULARI
Müəllif: L.İsmayılova
Nəşr yeri: Gəncə - 2018

“İLK YARDIM”

“İLK YARDIM”

Sərlövhə:“İLK YARDIM”
Müəllif: Malik Abbasov, Şamil Quliyev, Mehti Abbasov, Kamandar Süleymanov, Dilarə Məmmədəliyeva, Rafael Soltanov, Xeyransa Adilova
Nəşr yeri: Bakı - 2017