Edumall Preloader

Ortopedik Stomatologiya

“Ortopedik Stomatologiya” şöbəsi

2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecində 1975-ci ildən fəaliyyət göstərir

İxtisas: Diş texniki
Peşə-ixtisas dərəcəsi: Subbakalavr
Təhsil müddəti: 3 il Tam orta təhsil bazasında
İxtisas kodu: 040711

ea275769-9040-4b84-9462-c7027d33f4d2

Məzunların peşə fəaliyyəti

“Ortopedik stomatologiya” şöbəsinin məzunları stomatoloji müəssisələrin diş texnikliyi laboratoriyalarında işləmək üçün hazırlanır.

Məzunların peşə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

Baş diş texniki

Diş texniki

“Ortopedik stomatologiya” şöbəsinin məzunu aşağıdakıları bilməli və bacarmalıdır

 • Azərbaycan Respublikasının qanunlarını və səhiyyəyə aid hüquqi normativ aktları;
 • Tibbi etika və deontologiyanın əsas prinsiplərini;
 • Peşəsinə aid gigiyenik normativləri, əməyin mühafizə qaydalarını;
 • Ortopedik stomatologiyanın məqsəd və vəzifələrini;
 • Çeynəmə və biomexaniki aparatların funksional quruluşunun protezləmədə əhəmiyyətini;
 • Dişlərin anatomik quruluşunu və funksiyalarını;
 • Dişin anatomik quruluşunun tam mənimsənilməsi üçün oyma texnikasını;
 • Dişlər itirildikdən sonra ağız boşluğunun protezlənmə xüsusiyyətlərini;
 • Diş cərgəsi qüsurlarında diş protezi konstruksiyalarının düzgün seçilməsinin əhəmiyyətini;
 • Qüsurun topoqrafiyası və böyüklüyündən, dayaq dişlərin, toxumaların vəziyyətindən, protez yatağının və digər toxumaların vəziyyətindən asılı olaraq körpüvari, bügel və lövhəli protezilərin müqayisəli funksional qiymətləndirilməsini;
 • Laboratoriyada diş texnikinə ayrılan iş yerinin sahəsini, işıqlanma və ventily-asiya sistemlərinin düzgün qurulmasını, laboratoriya avadanlığı ilə düzgün rəftarı, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyi;
 • Diş-texniki materialları ilə işləyərkən təhlükəsizliyin qorunmasını, iş yerində alət və aparatların düzgün yerləşdirilməsini;
 • Ortopedik stomatologiyada istifadə olunan  materialların, alət və aparatların tətbiqini;
 • Müasir materialların xüsusiyyətlərini, keyfiyyət göstəricilərini, işlədilmə qaydalarını;
 • Çıxan protezlərin növlərinin hazırlanmasının kliniki və laborator mərhələlərini;
 • Çıxan protezləri hazırlayarkən model üzərində dişlərin düzülməsini, bazisin modelləşdirmə qaydasını, polimerləşdirməni, cilalanmanı;
 • Çıxmayan protez növlərinin hazırlanmasının klinik və laborator mərhələlərini;
 • Müxtəlif növ qapaq, ştiftli diş, taxma, yarımqapaq, körpüvari protezlərin hazırlanma texnikasını;
 • Metal-keramik və metalsız keramik diş protezlərinin hazırlanma texnikasını;
 • Stomatoloji bərpada CAD/CAM texnologiyasını, müxtəlif keramik kütlələrdən istifadə qaydasını, keramik konstruksiyaların müxtəlif üsullarla hazırlanma texnikasını;
 • Sadə və kombinəedilmiş bügel protezlərinin müxtəlif konstruksiyalarının seçilməsini və tətbiqini;
 • Tökmə prosesində tətbiq olunan üsul və qaydaları;
 • Üz-çənə anomaniyaları, onların müalicəsi və profilaktikası üçün işlədilən ortodontik aparatların hazırlanmasını;
 • Ortodontik aparatların təyinatını, təsir xüsusiyyətlərini, fiksasiyasını və yerləşməsini;
 • Üz-çənə zədələnmə və qüsurlarının təsnifatlarını, üz–çənə travmatologiyası və protezlənməsində tətbiq olunan aparatların hazırlanma texnikasını;
 • Diş və ağız boşluğu xəstəlikləri  haqqında ümumi məlumatı, klinikada istifadə olunan alət və aparatların quruluşunu və istifadə qaydalarını.

Tədris olunan fənlər

 • Çıxan protezlərin hazırlanma texnikası
 • Çıxmayan protezlərin hazırlanma texnikası
 • Bügel protezlərin hazırlanma texnikası
 • Ortodontik aparatların hazırlanma texnikası
 • Metal diş protezlərin tökmə işi
 • Üz-çənə protezlərin hazırlanma texnikası
 • Diş və ağız boşluğu xəstəlikləri
 • Diş texnikliyi materialşünaslığı
 • Dişlərin oyma texnikası
 • İnsan anatomiya, normal fiziologiya, çeynəmə aparatının biomexanikası ilə
 • Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Hüququn əsasları
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti
 • İlk tibbi yardım
 • İctimai sağlamlıq və gigiyena
 • Əməyin mühafizəsi
 • Azərbaycan tarixi